บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี

โดย นางสาวพิมพ์มาดา นุ้ยห้วยแก้ว ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

E-Mail : krupimmada@gmail.com

>

ระบบทางเดินเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ผลกระทบของเทคโนโลยี

  • ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี
  • มนุษย์ศาสตร์และศิลปศาสตร์กับเทคโนโลยี
  • ระบบคืออะไร
  • ระบบทางเทคโนโลยี
  • ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
  • การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี
  • กระบวนการเทคโนโลยี
  • การทำงานผิดพลาดของระบบ
 

วิชาเทคโนโลยี1 (การออกแบบและเทคโนโลยี)

เรื่องระบบทางเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4